Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI FUNDACJI MOJE PAŃSTWO

 1. DEFINICJE

  1. Administrator – Fundacja Moje Państwo z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 25/37 00-511 Warszawa (KRS: 0000359730).

  2. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

  3. Polityka – niniejsza polityka prywatności.

  4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

  5. Serwis – zespół stron internetowych udostępnionych przez Administratora na serwerach internetowych pod adresami:

   1. https://mojepanstwo.pl;

   2. https://rejestr.io/;

   3. https://pdfcee.pl;

   4. https://bankdanych.io;

   5. https://ktoile.pl.

  6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis, w szczególności każda osoba fizyczna korzystająca z usług udostępnionych przez Administratora w Serwisie.

 1. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administrator zbiera dane osobowe Użytkownika w związku z jego aktywnościami w Serwisie – zgodnie z zasadą legalności, celowości, ograniczonego przetwarzania, minimalizacji danych, prawidłowości, integralności i poufności.

  2. Administrator zbiera dane osobowe w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

  3. Administrator na zasadach określonych w Polityce zbiera dane w zakresie niezbędnym dla umożliwienia Użytkownikowi korzystania z usług udostępnionych w Serwisie oraz w zakresie informacji o aktywnościach Użytkownika.

 1. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

  1. KORZYSTANIE Z SERWISU PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

   1. Administrator w ramach każdej wizyty Użytkownika w ramach Serwisu, pobiera dane techniczne urządzenia końcowego Użytkownika takie jak m.in. adres IP, źródło wejścia na stronę, czas połączenia, URL, oraz typ i wersja przeglądarki.

   2. Administrator przetwarza ww. dane osobowe w celach:

    1. związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści i funkcjonalności dostępnych w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

    2. analitycznych i statystycznych Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

    3. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie praw Administratora.

  1. REJESTRACJA KONTA NA STRONIE INTERNETOWEJ REJESTR.IO

   1. Dla potrzeb rejestracji konta na stronie internetowej https://rejestr.io/ Użytkownik jest proszony przez Administratora o podanie adresu e-mail.

   2. Ww. dane osobowe są przetwarzane w celu:

    1. obsługi konta oraz świadczenia usług dostępnych na stronie internetowej https://rejestr.io/ na zasadach opisanych w regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

    2. analitycznych i statystycznych Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

    3. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie praw Administratora.

  1. KORZYSTANIE Z ODPŁATNYCH USŁUG DOSTĘPNYCH NA PORTALU REJESTR.IO

   1. Na potrzeby świadczenia na rzecz Użytkownika odpłatnych usług dostępnych na portalu rejestr.io przetwarzane są następujące dane Użytkownika posiadającego konto w portalu:

    1. na etapie zamówienia usługi – imię i nazwisko, adres, opcjonalnie numer identyfikacji podatkowej lub PESEL;

    2. na etapie dokonywania weryfikacji karty płatniczej oraz dokonywania płatności – zakres (a): imię i nazwisko posiadacza karty płatniczej, adres email, kod pocztowy, adres IP Użytkownika, wydawca karty, cztery ostatnie cyfry z numeru karty płatniczej, data ważności karty płatniczej oraz zakres (b): numer karty płatniczej, trzycyfrowy kod bezpieczeństwa karty; na tym etapie dane osobowe z zakresów (a) i (b) Użytkownika są udostępniane operatorowi płatności tj. Stripe Payments Europe Ltd, C/O A&L Goodbody, IFSC, North Wall Quay, Dublin 1, Irlandia (numer rejestracji: 513174); Administrator w żadnym momencie nie ma dostępu do danych z zakresu (b) i nie przetwarza ich.

   2. W przypadku zawarcia przez Użytkownika umowy o świadczenie odpłatnych usług przez Administratora w ramach portalu rejestr.io, podane przez Użytkownika dane osobowe są przetwarzane w celu:

    1. wykonania umowy o świadczenie odpłatnych usług w portalu rejestr.io – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

    2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Fundacji na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego – podstawą prawną przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

    3. analitycznych i statystycznych Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz i statystyk aktywności Użytkowników;

    4. w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); polegający na ochronie praw Administratora.

  1. NEWSLETTER

   1. Dla potrzeb otrzymywania newslettera Użytkownik jest proszony przez Administratora o podanie adresu e-mail.

   2. Ww. dane osobowe są przetwarzane w celu:

    1. realizowania zamówionej usługi przesyłania newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

    2. kierowania treści marketingowych w formie newslettera, z wykorzystaniem profilowania – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), prawnie uzasadnionym interesem Fundacji jest kierowanie treści marketingowych w formie newslettera, w związku z wyrażoną przez Użytkownika zgodą.

    3. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie praw Administratora;

   3. Profilowanie dotyczące wysyłania newslettera, polega na automatycznej analizie czynności podejmowanych przez Użytkownika w związku z otrzymanym newsletterem (np. otwieranie newslettera lub poszczególnych linków zawartych w jego treści) oraz odpowiednim reagowaniem na te czynności np. poprzez wysłanie przypomnienia.

  1. DANE OSOBOWE ZE ŹRÓDEŁ POWSZECHNIE DOSTĘPNYCH – KRAJOWY REJESTR SĄDOWY ORAZ MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

   1. Administrator w ramach strony internetowej https://rejestr.io prezentuje dane osobowe pobrane ze źródeł publicznie dostępnych tj. Krajowego Rejestru Sądowego oraz Monitora Sądowego i Gospodarczego.

   2. Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Fundację są tożsame z kategoriami danych osobowych ujawnionych w Krajowym Rejestrze Sądowym, w szczególności stanowią je: imiona, nazwiska, data urodzenia, wiek, numer PESEL, płeć, informacje o funkcjach pełnionych przez osobę w podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, jeśli występuje: ilość i wartość posiadanych udziałów/akcji, oraz jeśli występuje: informacja o pozostawaniu w związku małżeńskim, informacja o zawarciu majątkowej umowy małżeńskiej oraz informacja o powstaniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

   3. Ww. dane osobowe Administrator przetwarza w celu ich udostępniania w serwisach internetowych prowadzonych przez Fundację dla wspierania pewności i jawności obrotu gospodarczego, z wykorzystaniem profilowania – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), prawnie uzasadnionym interesem Fundacji jest udostępnianie danych osobowych w serwisach internetowych prowadzonych przez Fundację dla wspierania pewności i jawności obrotu gospodarczego. W przypadku szczególnych kategorii danych osobowych przesłanką dopuszczalności ich przetwarzania jest art. 9 ust. 2 lit. e RODO.

   4. Profilowanie, o którym mowa w poprzednim punkcie, polega na:

    1. automatycznej analizie numeru PESEL, w celu uzyskania informacji o roku urodzenia osób, których dane są przetwarzane, co pozwala Administratorowi na wprowadzenie funkcjonalności wyświetlania roku urodzenia osób o tych samych imionach i nazwiskach (dla ich rozróżnienia od innych, tak samo nazywających się osób, występujących w Krajowym Rejestrze Sądowym);

    2. automatycznym łączeniu danych osobowych z danymi pobranymi z innych źródeł oraz na prezentowaniu powiązań i relacji.

  2. DANE OSOBOWE ZE ŹRÓDEŁ POWSZECHNIE DOSTĘPNYCH – REPOZYTORIUM DOKUMENTÓW FINANSOWYCH

   1. Administrator w ramach strony internetowej rejestr.io prezentuje dane osobowe pobrane ze źródeł publicznie dostępnych tj. z repozytorium dokumentów finansowych, prowadzonego dla podmiotów zobowiazanych do składania dokumentów finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego (“Repozytorium”). Repozytorium jest dostępne za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

   2. Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Fundację są tożsame z kategoriami danych osób ujawnionych w dokumentach finansowych z Repozytorium, w szczególności są to: imiona, nazwisko, podpis, funkcja pełniona w ramach struktury podmiotu zobowiązanego do składania dokumentów finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego albo stanowisko/tytuł zawodowy oraz – jeśli występuje – numer wpisu w rejestrze zawodowym.

   3. Ww. dane osobowe Administrator przetwarza w celu ich udostępniania w serwisach internetowych prowadzonych przez Fundację dla wspierania pewności i jawności obrotu gospodarczego – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), prawnie uzasadnionym interesem Fundacji jest udostępnianie danych osobowych w serwisach internetowych prowadzonych przez Fundację dla wspierania pewności i jawności obrotu gospodarczego; W przypadku szczególnych kategorii danych osobowych przesłanką dopuszczalności ich przetwarzania jest art. 9 ust. 2 lit. e RODO.

  1. DANE OSOBOWE ZE ŹRÓDEŁ POWSZECHNIE DOSTĘPNYCH – CENTRALNY REJESTR BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH

   1. Administrator w ramach strony internetowej https://rejestr.io prezentuje dane osobowe pobrane ze źródeł publicznie dostępnych tj. Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

   2. Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Fundację są tożsame z kategoriami danych osobowych ujawnionych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych, w szczególności stanowią je: imiona, nazwiska, PESEL, data urodzenia, płeć, kraj obywatelstwa, kraj zamieszkania oraz uprawnienia związane z podmiotem, dla którego osoba jest beneficjentem.

   3. Ww. dane osobowe Administrator przetwarza w celu ich udostępniania w serwisach internetowych prowadzonych przez Fundację dla wspierania pewności i jawności obrotu gospodarczego, z wykorzystaniem profilowania – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), prawnie uzasadnionym interesem Fundacji jest udostępnianie danych osobowych w serwisach internetowych prowadzonych przez Fundację dla wspierania pewności i jawności obrotu gospodarczego. W przypadku szczególnych kategorii danych osobowych przesłanką dopuszczalności ich przetwarzania jest art. 9 ust. 2 lit. e RODO.

   4. Profilowanie, o którym mowa w poprzednim punkcie, polega na:

    1. automatycznej analizie numeru PESEL, w celu uzyskania informacji o roku urodzenia osób, których dane są przetwarzane, co pozwala Administratorowi na wprowadzenie funkcjonalności wyświetlania roku urodzenia osób o tych samych imionach i nazwiskach (dla ich rozróżnienia od innych, tak samo nazywających się osób, występujących w Centralnym Rejestrze Beneficjentów);

    2. automatycznym łączeniu danych osobowych z danymi pobranymi z innych źródeł oraz na prezentowaniu powiązań i relacji.

  2. DANE OSOBOWE ZE ŹRÓDEŁ POWSZECHNIE DOSTĘPNYCH – REPOZYTORIUM AKT REJESTROWYCH

   1. Administrator w ramach strony internetowej rejestr.io przetwarza dane osobowe pobrane ze źródeł publicznie dostępnych tj. z Repozytorium akt rejestrowych – zawierającego akta spraw dotyczących podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (“Repozytorium”). Repozytorium jest dostępne za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://rar.ms.gov.pl/rar/wyszukiwanie?sekcja=podmiotKRS

   2. Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Fundację są tożsame z kategoriami danych występującymi w powszechnie dostępnych aktach rejestrowych podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

   3. Ww. dane osobowe Administrator przetwarza w celu ich udostępniania w serwisach internetowych prowadzonych przez Fundację dla wspierania pewności i jawności obrotu gospodarczego – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), prawnie uzasadnionym interesem Fundacji jest udostępnianie danych osobowych w serwisach internetowych prowadzonych przez Fundację dla wspierania pewności i jawności obrotu gospodarczego. W przypadku szczególnych kategorii danych osobowych przesłanką dopuszczalności ich przetwarzania jest art. 9 ust. 2 lit. e RODO.

  1. DANE OSOBOWE ZE ŹRÓDEŁ POWSZECHNIE DOSTĘPNYCH – DANE KONTAKTOWE PODMIOTÓW UJAWNIONYCH W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM, POZYSKANE ZE STRON INTERNETOWYCH

   1. Administrator w ramach strony internetowej rejestr.io prezentuje dane pobrane ze źródeł publicznie dostępnych tj. dane kontaktowe podmiotów ujawnionych w Krajowym Rejestrze Sądowym pozyskane ze stron internetowych. W takim przypadku Administrator może przetwarzać dane osobowe.

   2. Kategorie danych osobowych, które mogą być przetwarzane w takim przypadku przez Administratora to: numer telefonu lub/i adres e-mail.

   3. Ww. dane osobowe Administrator przetwarza w celu ich udostępniania w serwisach internetowych prowadzonych przez Fundację na potrzeby świadczenia usługi dostarczania informacji gospodarczej, z wykorzystaniem profilowania – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), prawnie uzasadnionym interesem Fundacji jest udostępnianie danych osobowych w serwisach internetowych prowadzonych przez Fundację na potrzeby świadczenia usługi dostarczania informacji gospodarczej.

   4. Profilowanie polega na automatycznym łączeniu danych osobowych z danymi pobranymi z innych rejestrów oraz na prezentowaniu powiązań i relacji.

  1. PUBLIKOWANIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWAŃ PROWADZONYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

   1. Administrator w ramach działalności statutowej prowadzi postępowania w celu uzyskania dostępu do informacji publicznej lub w celu ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Administrator publikuje pod adresem internetowym www.mojepanstwo.pl informacje dotyczące ww. postępowań (w szczególności: korespondencja z instytucjami publicznymi, orzeczenia sądów) i w takim przypadku może przetwarzać dane osobowe osób pojawiających się w ww. dokumentach.

   2. Kategorie ww. danych osobowych, które Fundacja może przetwarzać są tożsame z kategoriami danych ujawnionych w dokumentach dotyczących ww. postępowań, w szczególności są to: imię, nazwisko, stanowisko służbowe, adres e-mail.

   3. Administrator może przetwarzać ww. dane osobowe pod adresem www.mojepanstwo.pl, w ramach publikowanych dokumentów dotyczących prowadzonych przez Fundację postępowań – dla informowania o działalności statutowej Fundacji oraz wspierania jawności sfery publicznej w Polsce – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), prawnie uzasadnionym interesem Fundacji jest udostępnianie ww. dokumentów w serwisie www.mojepanstwo.pl prowadzonym przez Fundację, dla informowania o działalności statutowej Fundacji oraz wspierania jawności sfery publicznej w Polsce; w przypadku szczególnych kategorii danych osobowych przesłanką dopuszczalności ich przetwarzania jest art. 9 ust. 2 lit. e RODO.

 1. PLIKI COOKIES

  1. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Cookies zawierają zazwyczaj: nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

  2. Administrator przy każdej wizycie Użytkownika w ramach Serwisu próbuje zapisać pliki cookies. Zapisane pliki cookies są wykorzystywane przez Administratora w celu:

   1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz jej optymalizacji;

   2. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  3. Każdy Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików typu cookies w przeglądarce internetowej.

  4. Usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu.

  5. Dodatkowo, w ramach Serwisu wykorzystywane są pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronach internetowych – dla celów statystycznych – w tym cookies Piwik Pro Analytics Suite. Szczegółowe informacje na temat zbierania danych w związku z narzędziem Piwik Pro Analytics Suite są dostępne pod adresem internetowym: https://help.piwik.pro/support/privacy/.

 1. DOKONYWANIE DAROWIZN

  1. Administrator na stronach Serwisu udostępnia numer konta Administratora za pośrednictwem których Użytkownik może dokonać darowizny na rzecz Administratora.

  2. W przypadku dokonania darowizny na rzecz Administratora podane przez Użytkownika dane osobowe są przetwarzane w celu:

   1. wykonania umowy darowizny – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

   2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Fundacji na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego – podstawą prawną przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

   3. w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); polegający na ochronie praw Administratora.

 1. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM ZA POŚREDNICTWEM KORESPONDENCJI TRADYCYJNEJ I ELEKTRONICZNEJ

  1. W razie kontaktowania się z Administratorem za pośrednictwem korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej – w sprawach niezwiązanych ze świadczeniem usług na rzecz osoby kontaktującej się z Administratorem – Administrator przetwarza dane osobowe zawarte w tej korespondencji w celu umożliwienia komunikacji pomiędzy stronami i rozwiązania sprawy będącej przedmiotem tej korespondencji.

  2. Administrator w takim przypadku przetwarza dane osobowe – Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na możliwości prowadzenia komunikacji w sprawach związanych z działalnością Fundacji.

 1. PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

  1. W związku z posiadaniem przez Administratora kont na portalach społecznościowych typu Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, Flickr, Meetup, Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, którzy odwiedzają konta Administratora na ww. portalach.

  2. Ww. dane są przetwarzane wyłącznie w zakresie prowadzenia konta Administratora na portalach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na budowaniu marki Administratora za pośrednictwem portali społecznościowych.

 1. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

  1. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz – na zasadach określonych przez RODO – prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

  2. Bez uszczerbku dla dostępnych administracyjnych lub pozasądowych środków ochrony prawnej, w tym prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego, każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem, jeżeli uzna ona, że prawa przysługujące jej na mocy RODO zostały naruszone w wyniku przetwarzania jego danych osobowych z naruszeniem RODO.

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

  1. Z uwagi na to, że poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez przepisy RODO Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

   1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;

   2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

   3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

 1. DANE KONTAKTOWE

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres email: daneosobowe@mojepanstwo.pl.

 1. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

W przypadku zmiany stanu prawnego bądź faktycznego polityka prywatności będzie aktualizowana.